Kim Ngan Hotel

Kim Ngan Hotel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Kim Ngan Hotel
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 17 !0 phòng đã được đặt
$13,00
-+