Hoang Kim Hotel

Hoang Kim Hotel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Hoang Kim Hotel
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 32 !0 phòng đã được đặt
$11,00
-+