Minh Dam Hotel

Minh Dam Hotel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Minh Dam Hotel
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 50 !0 phòng đã được đặt
$25,00
-+