Hong Hai Hotel

Hong Hai Hotel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Hong Hai Hotel
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 29 !0 phòng đã được đặt
$22,00
-+