Phuong Trung Hotel

Phuong Trung Hotel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Phuong Trung Hotel
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 20 !0 phòng đã được đặt
$14,00
-+